30 May 2009

Khutbah Jumaat Ustaz Hasrizal Jamil

DOWNLOAD

Penyampai : Ustaz Hasrizal Abd Jamil
Tarikh : Jumaat 20 Jamadilakhir 1430 / 15 Mei 2009
Tempat : Surau Al-Munir

29 May 2009

Kulliyyah : Hadith sifat solat - Siri 3

Download


Siri Hurian hadith berkaitan sofat solah. Membincangkan hadith daripada Sahin al-Bukhari dan Sahih Muslim berkaitan sifat solat. Menggunkan buku al-Wafi Bi Fi al-Sahihain' susunan Syeikh Soleh Ahmad al-Syami.


Penyampai : Ustaz Adlan bin Abd. Aziz

Tarikh: Rabu, 2 Jamadilakhir 1430 / 27 Mei 2009

Tempat : Pertubuhan Kebajikan Al-Nidaa' Malaysia

20 May 2009

Hadith masyhur yang palsu (2) "Syahwat Wanita Berlipat Ganda Atas Syahwat Lelaki?"

MUKADDIMAH

Kita sering mendengar ucapan ramai orang bahawa syahwat kaum wanita melebihi berlipat-lipat dari syahwat kaum lelaki. Sepintas, ucapan itu terkesan benar, namun benarkah demikian? Adakah dasarnya? Silahkan baca selanjutnya!!

TEKS HADITS

إِِنَّ شَهْوَةَ الِّنسَاءِ تُضَاعِفُ عَلَى شَهْوَةِ الِّرجَالِ

Sesungguhnya syahwat kaum wanita berlipat ganda melebihi syahwat kaum lelaki.

Imam as-Suyuthi (pengarang kitab rujukan kajian ini) mengatakan, Di dalam kitab al-Awsath dari hadith Ibn ‘Umar terdapat lafaz:

فُضِّلَتِ اْلمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ مِنَ الَّلذَّةِ وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى أَلْقَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ

Wanita dilebihkan atas lelaki sebanyak sembilan puluh sembilan kenikmatan (seksual) akan tetapi Allah Ta’ala melemparkan sifat malu pada mereka.

KUALITAS HADITS

Syaikh Muhammad Luthfi ash-Shabbagh (penahqiq kitab rujukan kajian ini) mengatakan: Kualiti hadith di atas adalah MAWDHU’ (PALSU), untuk itu silahkan lihat: -

Dha’iif al-Jaami’, no.3981 karya al-Albani. Beliau (Syaikh al-Albani) berkata, “Lemah sekali.”
- al-Maqaashid al-Hasanah karya as-Sakhawy, h.255. Di dalam sanadnya terdapat Daud, Mawla Abi Mukammil yang merupakan Munkar al-Hadith (periwayat hadith munkar)
- Faydh al-Qadiir karya al-Manawi. Beliau (al-Manawi) berkata, “al-Bukhari berkata, ‘Munkar al-Hadith.’ “ Syaikh Lutfhi berpandangan, “Menurutku, juga terdapat periwayat bernama Ibn Lahii’ah dan Usamah bin Zaid al-Laitsy yang dimasukkan oleh Imam adz-Dzahabi dalam bukunya adh-Dhu’afaa’ (para periwayat yang lemah), yang berkata, ‘Ia (Usamah) seorang periwayat yang Layyin (ungkapan lain untuk kualitas periwayat yang lemah).”
- TamyÎz ath-Thayyib Min al-Khabiits… karya Ibn ad-Dubai’, h.92 - Kasyf al-Khafaa` karya al-‘Ajluny, Jld.II, h.15 - Al-Fawaa`id karya asy-Syawkany, h.136

(SUMBER: ad-Durar al-Muntatsiarah Fi al-Ahaadiits al-Masyhuurah karya Imam as-Suyuthy, tahqiq, Syaikh Muhammad Luthfy ash-Shhabbaagh, h.156, hadits no.337)

18 May 2009

Kulliyyah Magrib Ustaz Zahazan : Syamail Muhammad


Kulliyyah Magrib di Surau An Nur oleh Ustaz Zahazan Mohamed. Kulliyyah membincangkan hadith di dalam kitab syamail Muhammad Pada 21 Jamadilawal 1430 / 16.5.2009.

16 May 2009

Hadith : "Surga itu di bawah telapak kaki ibu"

Mukaddimah

Hadith ini tentunya tidak lagi asing bagi siapa pun, sebab sangat sering diucapkan ataupun didengar melalui berbagai media. Namun ada hal yang perlu diklarifikasi lagi mengingat penisbahannya kepada sabda Rasulullah bukanlah hal main-main; apakah kualiti hadith dengan redaksi seperti itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Kalau, begitu apakah ada hadits dengan naskah yang lain? Ataukah hanya maknanya saja yang shahih? Naskah hadith

اْلجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ اْلأُمَّهَاتِ

"Surga itu di bawah telapak kaki ibu."

Penjelasan:

Hadith dengan redaksi seperti ini disebutkan oleh Imam as-Suyûthiy di dalam kitabnya ad-Durar al-Muntsirah Fi al-Ahâdîts al-Musytahirah (buku yang kami gunakan sebagai rujukan dalam kajian ini), dengan menyatakan bahawa ia diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadith Anas. Namun penahqiq (analis) atas buku tersebut, yaitu Syaikh. Muhammad Luthfy ash-Shabbâgh memberikan beberapa anotasi berikut: "hadith dengan redaksi (lafaz) seperti ini kualitinya Dla'îf (lemah). Menurut saya, menisbahkannya kepada Imam Muslim perlu diberi catatan. Imam ash-Shakhawiy berkata, 'Demikian ini, padahal ad-Dailamiy telah menisbahkannya kepada Imam Muslim dari Anas, kerana itu perlu diperiksa kembali.' Al-Ghumâriy ketika memberikan anotasi atas hal itu berkata, 'Sama sekali Imam Muslim tidak mengeluarkan hadith ini, sekalipun Imam az-Zarkasyiy dan as-Suyûthiy menisbahkan kepadanya mengikuti Imam ad-Dailamiy.' Untuk itu, perlu merujuk kepada buku-buku berikut:


- Ahâdîts al-Qushshâsh karya Ibn Taimiyyah, h.70
- al-Maqâshid al-Hasanah Fî Bayân Katsîr Min al-Ahâdîts al-Musytahirah 'Ala al-Alsinah, karya as-Sakhâwiy, h.176
-Tamyîz ath-Thayyib Min al-Khabîts Fîmâ Yadûr 'Ala Alsinah an-Nâs Min al-Hadîts, karya Ibn ad-Diba', h.63
- Kasyf al-Khafâ` wa Muzîl al-Ilbâs 'Amma isytahara Min al-Ahâdîts 'Ala Alsinah an-Nâs, karya al-'Ajlûniy, Jld.I, h.335
- Mîzân al-I'tidâl, karya Imam adz-Dzhabiy, jld.IV, h.220
- al-Fawâ`id al-Maudlû'ah Fil Ahâdîts al-Mawdlû'ah karya al-Karmiy, Hal.147
- al-Kâmil karya Ibn 'Adiy, Jld.VI, h.2347
- Dla'îf al-Jâmi' karya Syaikh Nashiruddin al-Albâniy, No.2666

Syaikh al-Albâniy berkata, 'hadith tersebut (diatas) tidak diperlukan lagi karena sudah ada hadith sebelumnya yang dimuat di dalam kitab ash-Shahîh, no.1249 dengan lafazh,


اِلْزَمْهَا فَإِنَّ اْلجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا


"Berbaktilah terus kepadanya (ibu) kerana surga itu berada di bawah telapak kakinya."

Yang dimaksud oleh Syaikh al-Albâniy tersebut adalah hadith yang diriwayatkan Mu'âwiyah bin Jâhimah yang dikeluarkan Imam Ahmad (Jld.III:429) dan an-Nasâ`i. Lihat juga, Sunan Ibn Mâjah, no.2781 dan al-Mustadrak karya al-Hâkim, Jld.II, h.104." (Sumber: ad-Durar al-Muntsirah Fi al-Ahâdîts al-Musytahirah karya Imam as-Suyûthiy, tahqiq Syaikh. Muhammad Lutfhfy ash-Shabbâgh, h.105-106, no.178)

14 May 2009

Kulliyyah Zohor : Tafsir Al-Quran

:: DOWNLOAD ::

Kulliyyah Zohor.Tafsir Al-Quran oleh Ustaz Ab. Rahman bin Awang Soh dari IPIS. 19 Jamadilawal 1430 / 14 May 2009. Di surau Blok C7 Kompleks C, Putrajaya.

Tahukah Anda ??

Tahukah anda:

1) Jika anda membaca Al-Quran empat mukasurat sahaja (dua helai) setiap kali selepas sembahyang fardhu, anda dapat menamatkan 30 juz dalam masa sebulan.


2) Jika anda membaca Sahih Bukhari 11 mukasurat sahaja pada waktu pagi dan 11 mukasurat sebelum tidur, anda dapat menamatkan bacaan keseluruhan Sahih Bukhari dalam masa 2 bulan sahaja. (Cetakan Dar Al-Salam: 1300 halaman)

3) Jika anda membaca Mukhtasar Sahih Muslim 11 mukasurat sahaja pada waktu pagi, dan 11 mukasurat sebelum tidur, anda dapat menamatkannya dalam masa sebulan sahaja. (CetakanDar Al-Fikr: 670 halaman).

4) Jika anda membaca 45 hadis sahaja setiap kali selepas sembahyang fardhu, anda dapat menamatkan bacaan Bulugul Maram dalam masa seminggu.

5) Jika anda membaca 16 hadis sahaja setiap kali selepas sembahyang fardhu, anda dapat menamatkan bacaan Musnad Ahmad dalam masa setahun sahaja. (50 jilid)

6) Jika anda membaca kitab Syamail Al-Nabi S.A.W oleh Imam Tirmzi, sebanyak 27 mukasurat sehari, anda dapat menamatkannya dalam masa seminggu.

7) Jika anda membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad oleh Imam Bukhari, sebanyak 15 hadis sehari, anda dapat menamatkannya dalam masa 3 bulan. Dan jika anda membacanya sebanyak 45 hadis sehari anda dapat menamatkannya dalam masa sebulan sahaja.

8) Jika anda membaca kitab Ahkam Al-Quran oleh Imam Syafie sebanyak 37 mukasurat setiap hari, anda dapat menamatkannya dalam masa 2 minggu.

9) Jika anda menghafal satu rangkap syair sahaja setiap hari daripada kitab Alfiyah Ibn Malik, anda dapat menghafal keseluruhan 1000 rangkap syair Alfiyah dalam masa tidak sampai 3 tahun.

10) Jika anda menghafal dua hadis sehari, anda dapat menamatkan hafalan keseluruhan hadis-hadis Umdatul Ahkam dalam masa 8 bulan.

11) Jika anda membaca dan menghafal satu persoalan feqah sehari, berserta dengan khilaf dan dalilnya, maka dalam tempoh 3 tahun anda sudah menguasai lebih 1000 masalah feqah.

12) Jika anda menghafal 2 rangkap syair sahaja sehari, anda dapat menghafal keseluruhan syair matan Al-Baiquniyyah (Mustalah Hadis) dalam masa tidak sampai 3 minggu.

13) Jika anda menghafal 2 hadis sahaja setiap hari secara konsisten bermula hari ini, percayalah 30 tahun akan datang anda boleh berbangga di hadapan cucu-cucu anda dengan berkata, “Atuk sudah menghafal lebih 20,000 hadis”.

sumber : http://abuumair1.wordpress.com

13 May 2009

Kulliyyah Maghrib : Hadith 40 Imam Nawawi

:: DOWNLOAD ::

Kulliyyah Magrib di Surau Ar-Rahman Presint 16 Putrajaya. Penceramah, Ustaz Hafizi bin Sulaiman dari JAKIM. Kulliyyah berkenaan hadith 40 Imam Nawawi.

12 May 2009

Kulliyyah Zohor : Kitab Sirus Salikin

:: DOWNLOAD ::

Kulliyyah Zohor kitab Sirus Salihin oleh Ustaz Shauqi Othman. 17 Jamadilawal 1430 / 12 Mei 2009 bertempat di Surau Blok C7 Kompleks C, Putrajaya.

Riwayat Yang Benar mengenai Tsa'labah bin Hathib

Pendahluan :

Ibnu Abbas berkata : "Janganlah kalian mencaci maki atau menghina para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم . Sesungguhnya kedudukan salah seorang dari mereka bersama Rasulullah sesaat itu lebih baik dari amal seorang dari kalian selama 40 (empat puluh tahun)". (Hadits Riwayat Ibnu Batthah dengan sanad yang shahih. Lihat Syarah Aqidah Thahawiyah hal. 469, Takhrij Syaikh Al-Albani).

Menjungjung tinggi nama baik sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم merupakan kewajiban syar'i dan merupakan tuntunan agama. Memberikan penghormatan, keridhaan, serta pujian kepada mereka adalah salah satu prinsip dasar dari prinsip-prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Tulisan dibawah ini sengaja kami angkat dengan maksud untuk Meluruskan Cerita Tentang Tsa'labah bin Hathib, di mana sebagian dari kaum muslimin sering membawakan riwayat Tsa'labah untuk contoh kebakhilan, tanpa berusaha untuk merujuk atau memeriksa kembali kebenaran dari riwayat tersebut.


Hadith Tsa'labah bin Hathib :


"Ertinya : Celaka engkau wahai Tsa'labah ! Sedikit engkau syukuri itu lebih baik dari harta banyak yang engkau tidak sanggup mensyukurinya. Apakah engkau tidak suka menjadi seperti Nabi Allah ?. Demi yang diriku di tangan-Nya, seandainya aku mahu gunung mengalirkan perak dan emas, niscaya akan mengalir untukku".


Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bawardy, Al-Baghawy, Ibnu Qani', Ibnu Sakan, Ibnu Syahiin, Thabrany, Dailamy dan Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul (hal. 191-192). Semua meriwayatkan dari jalan Mu'aan bin Rifa'ah As-Salamy dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim bin Abdur Rahman dari Abu Umamah Al-Baahiliy, ia berkata : "Bahwasanya Tsa'labah bin Hathib Al-Anshary datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم lalu ia berkata : 'Ya Rasulullah, berdo'alah kepada Allah agar aku dikaruniai harta'. Lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda : "(Ia menyebutkan lafadz hadits di atas)".

Kemudian ia berkata, demi zat yang mengutusmu dengan benar, seandainya engkau memohonkan kepada Allah agar aku dikaruniai harta (yang banyak) sungguh aku akan memberikan haknya (zakat/sedekah) kepada yang berhak menerimanya. Lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم bedo'a :'Ya Allah, karuniakanlah harta kepada Tsa'labah'.

Kemudian ia mendapatkan seekor kambing. lalu kambing itu tumbuh beranak sebagaimana tumbuhnya ulat. Kota Madinah terasa sempit baginya. Sesudah itu, ia menjauh dari Madinah dan tinggal di satu lembah (desa). Karena kesibukannya, ia hanya berjama'ah pada solat zohor dan Asar saja, dan tidak pada solat-solat lainnya. Kemudian kambing itu semakin banyak, maka mulailah ia meninggalkan solat berjemaah sampai solat jumaat pun ia tinggalkan.

Suatu ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertanya kepada para shahabat : "Apa yang dilakukan Tsa'labah ?" Mereka menjawab :"Ia mendapatkan seekor kambing, lalu kambingnya bertambah banyak sehingga kota Madinah terasa sempit baginya ...." Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengutus dua orang untuk mengambil zakatnya seraya berkata :"Pergilah kalian ke tempat Tsa'labah dan tempat fulan dari Bani Sulaiman, ambillah zakat mereka berdua". Lalu keduanya pergi mendatangi Tsa'labah untuk meminta zakatnya. Sesampainya disana dibacakan surat dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Serta merta Tsa'labah berkata : "Apakah yang kalian minta dari saya ini pajak atau sebangsa pajak ? Aku tidak tahu apa yang sebenarnya yang kalian minta ini !.

Lalu keduanya pulang dan menghadap Nabi صلى الله عليه وسلم. Tatkala beliau melihat keduanya (pulang tidak membawa hasil), sebelum berbicara, beliau bersabda : "Celaka engkau, wahai Tsa'labah ! Lalu turun ayat :

وَمِنۡہُم مَّنۡ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَٮِٕنۡ ءَاتَٮٰنَا مِن فَضۡلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ (٧٥) فَلَمَّآ ءَاتَٮٰهُم مِّن فَضۡلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ (٧٦)

"Dan diantara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah :'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan kurnia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran)". (At-Taubah : 75-76).

Setelah ayat ini turun, Tsa'labah datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, ia mohon agar diterima zakatnya. Beliau langsung menjawab :"Allah telah melarangku menerima zakatmu". Sampai Rasul صلى الله عليه وسلم wafat, beliau tidak mahu menerima sedikitpun dari zakatnya. Dan Abu Bakar, Umar, serta Uthman pun tidak mahu menerima zakatnya di masa khilafah mereka.


Keterangan :

Hadits ini sangat Lemah Sekali.
Dalam sanad hadits ini ada dua rawi yang lemah :
1. Ali bin Yazid, Abu Abdil Malik, seorang rawi yang sangat lemah.
Imam Al-Bukhari dalam kitabnya berkata :"Ali bin Yazid, Abu Abdil Malik Al-Alhany Ad-Dimasyqy adalah rawi munkarul hadits". (Lihat : Adh Dhu'afaa'us Shaghiir No. 255).

Imam Nasa'i berkata : "Ia meriwayatkan dari Qasim (bin Abdur Rahman), ia matrukul hadits". (Lihat : Adh-Dhua'faa wal Matrukiin No. 455).

Imam Daruquthny berkata : "Ia seorang matruk (yang ditinggalkan)".

Imam Abu Zur'ah berkata :"Ia bukan orang yang kuat" .
(Periksa : Mizanul I'tidal 3:161, Taqribut Tahdzib 2:46, Al-Jarhu wat Ta'dil 6:208, Lisanul Mizan 7 : 314).

2. Mu'aan bin Rifaa'ah As-Salamy, seorang rawi yang lemah.
Ibnu Hajar berkata : "Ia rawi lemah dan sering memursalkan hadits". (Periksa : Taqribut Tahdzib 2:258).

Kata Imam Adz-Dzahabi :"Ia tidak kuat haditsnya". (Periksa Mizanul I'tidal 4:134).

Para Ulama yang melemahkan hadits-hadits ini diantaranya ialah :

Ibnu Hazm, ia berkata :"Riwayat ini Bathil".(Al-Muhalla 11:207-208).

Al-Iraqy berkata : "Riwayat ini Dha'if". (Lihat Takhrij Ahadist Ihya Ulumudin 3:272)

Ibnu Hajar Al-Asqalany berkata : "Riwayat tersebut Dha'if dan tidak boleh dijadikan hujjah". (Lihat : Fathul Bari 3 :266).

Ibnu Hamzah menukil perkataan Baihaqi :"Dha'if". (Lihat Al-Bayan wat Ta'rif 3:66-67).

Al-Manawi berkata : "Dha'if" (Lihat : Faidhul Qadir 4:527).

Riwayat yang sebenar.

Tsa'labah bin Hathib adalah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar sebagaimana disebutkan oleh :
Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqaat 3:36.

Ibnu Abdil Barr dalam kitab Ad-Durar. halaman 122.

Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla 11:208

Ibnu Hajar Al-Asqalany dalam kitab Al-Ishaabah fil Tamyiizis Shahaabah I:198
Dalam buku At-Tasfiyah wat Tarbiyah wa Atsarihima Fisti'nafil Hayat Al-Islamiyyah (hal. 28-29) oleh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsary disebutkan pembelaan terhadap sahabat Tsa'labah bin Hathib, ia berkata :"Tsa'labah bin Hathib adalah sahabat yang ikut (hadir) dalam perang Badar".

Sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang ahli Badar.
"Ertinya : Tidak akan masuk Neraka seseorang yang ikut serta dalam perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah". (Hadits Riwayat Ahmad 3:396).

Sikap Kita :

Sesudah kita mengetahui kelemahan riwayat ini maka tidak halal bagi kita membawakan riwayat Tsa'labah bin Hathib untuk contoh kebakhilan, kerana bila kita bawakan riwayat itu berarti :
Kita berdusta atas nama Rasulullah صلى الله عليه وسلم.
Kita menuduh sahabat ahli Surga dengan tuduhan yang jelek.
Kita berdusta kepada orang yang kita sampaikan cerita tersebut kepadanya.
Ingat, kita tidak boleh sekali kali mencela, memaki atau menuduh dengan tuduhan yang jelek kepada para sahabat Rasululluh صلى الله عليه وسلم.

Beliau bersabda :

"Ertinya : Barangsiapa mencela shahabatku, maka ia mendapat laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia". (Hadits Riwayat Thabrani).

Wallaahu a'lam bish shawaab.


10 May 2009

Kulliyyah Magrib di Masjid Seri Petaling - 9 Mei 2009


:: DOWNLOAD ::
Kulliyyah Magrib di masjid Seri Petaling pada 14 Jamadilawal 1430 / 9 Mei 2009. Kulliyyah di dalam bahasa Urdu dan di terjemah ke dalam bahasa melayu oleh Maulana Hamid.


09 May 2009

Khutbah Jummat : Miftahul Jannah

Khutbah Jumaat di Surau Ar-Rahman Presint 16 Putrajaya pada 8 Mei 2009.

::
DOWNLOAD ::

08 May 2009

Ayat-Ayat Ruqyah Dari Al-Quran

*Pengertian ayat ruqyah*

Ruqyah secara biasa adalah jampi-jampi atau mantera. Ruqyah secara syar'i (Ruqyah Syar'iyah ) adalah jampi-jampi atau mantera yang dibacakan oleh seseorang untuk mengubati penyakit atau menghilangkan gangguan jin atau sihir atau untuk perlindungan dan sebagainya. Ianya menggunakan ayat dari Al-Quran.

:: DOWNLOAD ::

Al-Fatehah ( surah 1 : ayat 1-7 )
Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 1-5 )
Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 102 )
Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 163-164 )
Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 255 )
Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 285-286 )
Al-Imran ( surah 3 : ayat 18-19 )
Al-A'Araf ( surah 7 : ayat 54-56 )
Al-A'Araf ( surah 7 : ayat 117-122 )
Yunus ( surah 10 : ayat 81-82 )
Taha ( surah 20 : ayat 69 )
Al-Mukminin ( surah 23 : ayat 115-118 )
As-Shaffat ( surah 37 : ayat 1-10 )
Al-Ahqaf ( surah 46 : ayat 29-32 )
Ar-Rahman ( surah 55 : ayat 33-36 )
Al-Hasyr ( surah 59 : ayat 21-24 )
Al-Jin ( surah 72 : ayat 1-9 )
Al-Ikhlas ( surah 112 : ayat 1-4 )
Al-Falaq ( surah 113 : ayat 1-5 )
An-Naas ( surah 114 : ayat 1-6 )

Kritik yang tak adil

Dalam satu majlis jamuan meraikan kejayaan belayar mengelilingi dunia, Ferdinand Magellan telah di sindir oleh sekumpulan pengkritik yang duduk semeja dengannya.

"Ah, belayar mengelilingi dunia bukanlah sepayah mana..." kata seorang penulis dengan kuat.

"Hanya perlukan kapal yang teguh dan peta yang tepat" tambah seorang ahli perniagaan.

"Dan kelasi yang setia" ujar seorang jeneral.

"Tuan-tuan, sekarang ada sebiji telur rebus di tangan saya. Cuba tuan-tuan letakkan telur ini dalam keadaan tegak berdiri," kata Ferdinand Magellan mencabar para pengkritiknya.

"Mana mungkin telur itu diletakkan dalam kedudukan sedemikin," jawab pengkritik setelah mencuba berkali-kali.

Ferdinand memecahkan sebahagian kecil bucu telur itu dan menggunakannya sebagai tapak untuk meletakkan telur itu dalam keadaan tegak.

" Ah, kalau begitu siapa pun boleh melakukannya," kata pengkritik sambil mencebik.

"Ya, setelah aku melakukannya!"

Pengajaran : Kritik yang tidak adil merupakan pujian yang tidak rasmi. Ungkapan ada mengatakan, tidak ada sesiapa yang akan menendang anjing yang telah mati. Maksudnya, selagi ada yang "sudi" mencemuh, itulah petanda kita masih mempunyai kelebihan dan harga diri.

06 May 2009

SOALAN-SOALAN BOCOR

Menurut Abi Barzah ra , Nabi saw pernah bersabda yang bermaksud : “ Tidak berganjak kaki seseorang hamba sehingga ditanya 4 perkara , umurnya dimana dihabiskan , ilmunya apa yang dibuat dengannya , hartanya dari mana diperolehi dan ke mana dihabiskan , dan jasadnya , bagaimana digunakan . ( kata al-Tirmiziy ia adalah hasan sahih )
Manusia tidak dicipta secara sia-sia . Allah swt berfirman dalam surah al-Qiyamat ayat 36 yang bermaksud : “Patutkah manusia menyangka, bahawa ia akan ditinggalkan terbiar (dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan)?”.
Nikmat kurniaan Allah terlalu banyak , dan nikmat yang dianugerahkan ini perlu disyukuri . Dalam kenyataan Nabi ini , diingatkan kita kepada nikmat yang besar sahaja iaitu ; umur , ilmu , harta dan kesihatan . Semua aktiviti yang dilakukan manusia sebenarnya terbatas dalam keempat perkara ini .
Sebagai contoh , waktu hayat yang diberikan Allah merupakan waktu untuk membolehkan kita beramal dan bekerja demi kepentingan kita di dunia dan akhirat . Gesaan yang terdapat dalam al-Quran tentang peri pentingnya mengisi masa dengan sebaik mungkin terlalu nyata . Hakikat ini dapat dirasakan apabila kita menyelak ayat-ayat yang menyentuh persoalan waktu . Alangkah bahagianya insan yang merasai perselisihan waktu yang berlaku dalam hidup sehingga menyedarkannya terhadap peri pentingnya ‘ times management’ .
Kesedaran terhadap perubahan musim dan suasana boleh menjana kesedaran ke arah produktiviti yang mesti dipertingkatkan . Sepasang suami isteri tentunya menyedari pertambahan usia memestikan pertambahan dari sudut komitmen yang wajar dipertingkatkan . Anak-anak yang merasai perubahan umur menyebabkannya menjadi lebih bersedia untuk masa depan yang belum pasti . Pekerja yang berkhidmat dengan majikannya akan merasai keperluan membaiki mutu kerjanya dengan bertambahnya seniority di tempat kerja .
Perkara kedua yang disentuh oleh hadith yang mulia ini ialah ilmu . Masa merupakan kehidupan seperti yang dijelaskan oleh banyak intisari ayat-ayat al-Quran. Ilmu pula merupakan unsur kehidupan yang paling penting . Ayat-ayat Quran meletakkan kemuliaan manusia yang menyebabkan malaikat perlu sujud kepadanya ialah disebabkan anugerah ilmu yang diberikan kepadanya . Allah berfirman dalam surah al-baqarah ayat 30-31 yang bermaksud : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya".Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".
Demikian pula Allah menyatakan dalam surah al-Rahman ayat 3 yang bermaksud : “Dia lah yang telah membolehkan manusia (bertutur) memberi dan menerima kenyataan.” . Dengan ilmulah menyebabkan manusia terselamat dari belenggu kesesatan dan kerugian di dunia dan akhirat . Al-Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab tasawwufnya yang hebat bahawa hati boleh mati jika tidak mendatangi majlis ilmu melebihi 40 hari .
Para pendidik perlulah berusaha menyampaikan ilmu yang merupakan amanah Allah secara dedikasi . Ibu bapa berperanan mengajak anak-anak ke pusat-pusat pendidikan sebagai usaha menyelamatkan generasi itu dari menjadi ketinggalan . Suami hendaklah berusaha memberikan isteri peluang mencari ilmu terutamanya yang bersifat fardhu ain . Galakan dan motivasi perlu diberikan dari masa ke masa .
Perkara ketiga yang disebut dalam hadith ini ialah kepentingan mengawasi harta yang dicari . Harta mestilah dicari dari sumber-sumber yang halal , bukannya diperolehi secara zalim dan menganiaya orang lain . Pemerolehan harta dari sumber yang haram yang menjadi darah daging akan menyebabkan doa ditolak seperti yang dinyatakan dalam hadith sahih . Memakan harta yang haram menyebabkan hubungan antara manusia menjadi porak pranda . Selain itu hati yang berlaku demikian juga akan mewarisi sifat angkuh , keras hati dan menzalimi yang empunya hak .
Selain dari sumber yang akan dipersoalkan di hadapan mahkamah Allah , hamba juga akan disoal kemanakah harta tersebut dibelanjakan .
Penilaian yang paling tinggi disisiNya ialah perbelanjaan untuk jalanNya . Ganjaran yang hebat juga diperuntukkan buat nafkah kepada kaum keluarga . Nabi saw bersabda yang bermaksud : “ dan tidaklah ada keberkatan terhadap rezki yang diperolehi secara haram yang dibelanjakan , dan tidak pula diterima sadaqah dari sumber yang haram dan apa yang ditinggalkan untuk warisnya akan menyebabkan menjadi bekalannya ke neraka, dan tidaklah boleh digunakan untuk menghapuskan dosa dengannya”.
Pesanan terakhir dari hadith ini ialah nikmat kesihatan yang digambarkan menerusi tubuh badan . Pertolongan yang diberikan kepada seorang kawan untuk menaikkan bebanan ke kenderaannya sudahpun dikira di sisi Allah sebagai sedeqah . Pertolongan kepada orang cacat penglihatan juga dikira sedeqah . Demikan juga perkara-perkara lain yang dilakukan dengan anugerah tubuh yang sihat kurniaanNya mestilah digunakan sepenuhnya untuk perkara ketaatan . Rahmat Allah kepada hambaNya menyebabkan hamba yang tidak mampu berpuasa dibolehkan berbuka untuk kesihatan. Demikian juga orang yang bermusafir dibolehkan berbuka untuk membolehkannya menjaga kesihatannya . Di situlah tersembunyi rahsia mengapa Islam mengaharamkan sebarang perkara yang boleh memudaratkan kesihatan .